Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie DROGA DO CELU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www. drogadocelu.opole.pl Stowarzyszenie DROGA DO CELU

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna  z  ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  10.01.2022 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  15.09.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jolanta Dec

E-mail: stowarzyszenie.droga.do.celu@gmail.com

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Zarządu Stowarzyszenia pocztą na adres: ul. Chabrów 115/2, 45-221 Opole

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich