Mediacje rówieśnicze

 

CZYM JEST MEDIACJA W SZKOLE?

Mediacja w szkole jest alternatywną formą rozwiązywania konfliktów, którą w 2017r. rekomendował do wprowadzenia do szkół Rzecznik Praw Dziecka – podając standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej
w szkołach.

Mediacja rówieśnicza: to dobrowolne i poufne szukanie rozwiązania między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Mediator rówieśniczy: to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Mediator szkolny: to osoba dorosła np. pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły – przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Wskazane jest aby był opiekunem mediatorów rówieśniczych i posiadał kompetencje edukatora mediacji rówieśniczych.

Czas trwania spotkania mediacyjnego  30 – 40 min

ZASADY:

Dobrowolności

Poufność

Neutralność

Bezstronność

Wykluczenie kar

Akceptowalność – wszyscy w szkole powinni akceptować możliwość mediacyjnego rozwiązania konfliktów

 

ROLA MEDIATORÓW:

  • Mediatorzy są bezstronni

  • Mediatorzy przejmują moderację spotkania

  • Mediatorów obowiązuje dyskrecja oraz tajemnica

  • Mediatorzy pracują dobrowolnie

  • Mediatorzy kierują się w swojej pracy potrzebami innych i myślą o przyszłości

KTO MOŻE BYĆ MEDIATOREM W SZKOLE?

Zależy od typu konfliktu:

  • w konfliktach na linii uczeń – uczeń, mediację prowadzi dwóch mediatorów rówieśniczych /w których na mediatorów wyznacza się chętnych do tej roli i odpowiednio przeszkolonych uczniów/ w towarzystwie  mediatora szkolnego

jeżeli następuje konflikt na linii nauczyciel – rodzic, mediatorem może być inny nauczyciel, psycholog lub pedagog szkolny – osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia mediacji

  • w przypadku konfliktów rodziców z administracją szkolną najlepiej powołać mediatora spoza szkoły

KONFLIKTY I MEDIACJE W SZKOLE

Mediacja może pomóc w rozwiązaniu wielu konfliktów w szkole:

  • pomiędzy uczniem a uczniem

  • pomiędzy uczniem a grupą (klasą)

  • pomiędzy uczniem a nauczycielem

  • pomiędzy nauczycielem a rodzicem

  • pomiędzy administracją szkolną a rodzicem

  • pomiędzy administracją szkolną a uczniem

  • pomiędzy nauczycielem a innym nauczycielem

JAKIE SPRAWY MOŻEMY ROZWIĄZYWAĆ W DRODZE MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH?

  • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie

  • obrażanie członków rodziny rówieśników

  • wyśmiewanie drugiej osoby

  • obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach dotyczące osób, jak również pod kątem niszczenie mienia szkoły

  • filmowanie i rozpowszechnianie bez zgody tej osoby

  • chowanie cudzych przedmiotów

  • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach

  • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie

  • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami

  • brak porozumienia w kwestii wyboru wycieczki szkolnej, imprezy klasowej

JAKIE SPRAWY MOŻEMY ROZWIĄZYWAĆ W DRODZE MEDIACJI SZKOLNYCH?

  • konflikt nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

  • konflikt rodzic – uczeń, uczeń – rodzic, /wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

  • konflikt nauczyciel – nauczyciel,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

  • konflikt dyrektor – nauczyciel, nauczyciel  – dyrektor,/wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

  • konflikt rodzic – dyrektor, dyrektor – rodzic, /wyłącznie przy udziale mediatora szkolnego

DOKUMENTY PODCZAS MEDIACJI:

  • wniosek na mediacje

  • protokół z mediacji

  • ugoda zawarta w wyniku mediacji

Osoby uczestniczące w mediacji rówieśniczej zyskują szansę na:

  • polubowne rozwiązanie sporu w grupie rówieśniczej

  • szybkie i skuteczne rozwiązanie konfliktu w szkole

  • zakończenie mediacji porozumieniem satysfakcjonującym dla obu stron konfliktu

  • utrzymanie wzajemnych relacji w szkole, domu

  • obniżenie poziomu negatywnych emocji

  • opowiedzenie o swoich przeżyciach, wyrażenie własnych uczuć oraz nazwanie potrzeb

  • zrozumienie potrzeb drugiej strony konfliktu w osobie rówieśników, nauczycieli, uczniów

  • utrzymanie pozytywnego wizerunku własnej osoby

  • szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

  • zyskanie świadomości dotyczącej sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, możliwości zmiany i poprawy jakości życia osobistego i zawodowego

  • uniknięcia kary przewidzianej statutem szkoły, w zamian za porozumienie, naprawienie szkody, zadośćuczynienie/sprawiedliwość naprawcza/

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA MEDIACJE:

Udaj się do sekretariatu szkoły i tam pobierz wniosek na mediacje lub pobierz tu, na stronie. Wniosek wypełniasz i zostawiasz w sekretariacie. Decyzją Dyrektora LO VI
w Opolu, konflikt zostaje lub nie zostaje skierowany na mediacje. W sytuacji, w której konflikt nie podlega rozwiązaniu drogą mediacji, zostaje rozwiązany w oparciu o Statut szkoły.