Mediacje rówieśnicze

Czym jest mediacja w szkole?

      Mediacja szkolna: to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. Stronami konfliktu mogą być: nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

      Mediacja rówieśnicza: to dobrowolne i poufne szukanie rozwiązania między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami

      Mediator rówieśniczy: to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

      Mediator szkolny: to osoba dorosła np. pedagog, psycholog, nauczyciel, inny pracownik szkoły – przeszkolona w zakresie mediacji, ciesząca się autorytetem i zaufaniem w środowisku szkolnym. Wskazane jest aby był opiekunem mediatorów rówieśniczych posiadał kompetencje edukatora mediacji rówieśniczych.