Projekt “Jesteśmy ważni”

Kiedy pojawiła się możliwość sfinansowania ze środków Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji” projektu, którego celem jest niwelowanie m.in. u dzieci i młodzieży skutków izolacji społecznej spowodowanej COVID-19, nie zastanawialiśmy się długo. Wiedzieliśmy, że musimy zacząć działać. Zewsząd płynęły alarmujące głosy o negatywnych efektach lockdownu dla rozwoju psychicznego dzieci – brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, lekcje zdalne, poczucie osamotnienia, nerwowa atmosfera w domu, pogarszające się poczucie własnej wartości … Tak smutne wnioski płynęły również z badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Dąbrowa. W odpowiedzi, w konsultacji z partnerami projektu – Gminą Dąbrowa oraz szkołami podstawowymi – PSP w Chróścinie Opolskiej, PSP  Naroku oraz PSP w Dąbrowie, zaplanowaliśmy działania, które kompleksowo odpowiadały na zidentyfikowane problemami potrzeby osób, dla których przygotowaliśmy projekt – uczniów klas 4-8, nauczycieli i mieszkańców gminy.

Zależało nam, aby uczniowie – do których przede wszystkim kierowaliśmy działania – zrozumieli, że ich uczucia i potrzeby są ważne, że nie są sami i nie muszą w samotności przeżywać problemów, że o pomoc trzeba prosić dla siebie i innych. Stawką bowiem jest dobrostan psychiczny i życie ich samych oraz ich kolegów. Stąd też nazwa projektu – „Jesteśmy ważni”.

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA DO CELU, blisko 300 uczniów wzięło udział w dwóch warsztatach: z bezpieczeństwa w sieci oraz alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Ich celem było przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od nowych technologii i promocja bezpiecznego poruszania się w sieci. Dzięki nieocenionym prowadzącym – Jolancie Dec oraz Elizie Strzałce, dzieci poznały czym jest zjawisko cyberprzemocy i zostały uwrażliwione na specyfikę problemu, związaną z możliwymi konsekwencjami tego typu działań (zarówno dla ich ofiar jak i sprawców). Wypracowano reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Dzieci zdobyły też umiejętność oceny czy dotyka ich fonoholizm. Poznając problemy niewłaściwego korzystania z Internetu, komputerów czy telefonów pojawiło się pytanie: co dalej? Odpowiedzią były drugie warsztaty dotyczące alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Podczas warsztatów dzieci kształtowały i rozwijały umiejętności komunikacyjne, wzmacniały relacje koleżeńskie, dyskutowały nad sposobami spędzania wolnego czasu  w oparciu o aktywność fizyczną czy wolontariat. Dzieciom – w drodze wspierającej powrót do popandemicznej rzeczywistości, towarzyszył Dariusz Rogowicz i Jolanta Dec. Cieszy nas uśmiech dzieci na zakończenie zajęć, ich zaangażowanie i udział w dyskusjach, umiejętność wyrażania uczuć i wsparcie dla kolegów i koleżanek podczas realizacji zadań w zespole.

Powrót do szkół w trybie nauki stacjonarnej był stresujący nie tylko dla dzieci, ale i nauczycieli, stąd również dla kadry pedagogicznej dedykowaliśmy działania. Ponad 40 nauczycieli podczas superwizji prowadzonych przez Małgorzatę Gosztyłę mogło podjąć wspólną dyskusję nad pojawiającymi się problemami wychowawczymi i dydaktycznymi, jakie występują w ich pracy oraz omówić możliwe scenariusze rozwiązań, co nie tylko rozszerzyło ich kompetencje, ale i wzmocniło integrację. Dzięki warsztatom ze skutecznej komunikacji z rodzicami i dziećmi prowadzonymi przez Irenę Niewęgłowską, kadra pedagogiczna zwiększyła kompetencje w zakresie identyfikacji potrzeb psychicznych dzieci i właściwej reakcji na zaobserwowane problemy. Liczne dyskusje i zaangażowanie podczas zajęć z pewnością przyczynią się do usprawnienia komunikacji kadry pedagogicznej zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami, co zapewni skuteczność podejmowanych działań na rzecz pomocy dzieciom.

Uzupełnieniem działań realizowanych w ramach projektu było wsparcie terapeutyczne udzielane mieszkańcom gminy przez Małgorzatę Gosztyłę – zarówno w formie telefonicznej, jak i spotkań indywidualnych. Blisko 50 godzin dla osób potrzebujących – w kryzysie, przeżywających trudności, nie potrafiących poradzić sobie z codziennością, mających problemy w porozumieniu z dziećmi, współmałżonkiem … Osoby, które nie miały możliwości skorzystania z pomocy terapeuty w ramach projektu, poprzez ulotkę zostały poinformowane o miejscach w bliskiej odległości Gminy Dąbrowa, gdzie mogą uzyskać pomoc. Na ulotce ujęte zostały również symptomy w zachowaniach dzieci, które powinny wzbudzić czujność i wzmożoną obserwacje bądź są już sygnałem, że konieczne jest podjęcie działań interwencyjnych. Ulotki dostępne są m.in. w siedzibie gminy, szkołach i na ich stronach www.

Potrzeby mieszkańców gminy zrodziły pomysł na projekt, ale realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia i dobrej woli współpracy naszych partnerów – Gminy Dąbrowa i szkół podstawowych. Pragniemy serdecznie podziękować za okazane nam zaufanie, zaangażowanie, pomoc i wspólną drogę w realizacji projektu, za zdobyte razem doświadczenie:

Pani Katarzynie Gołębiowskiej – Jarek – wójt Gminy Dąbowa

Pani Ilonie Gwizdak – podinspektor ds. promocji w Gminie Dąbrowa

Pani Magdalenie Litwinowicz – Dyrektor PSP w Chróścinie Opolskiej

Panu Przemysławowi Gajosowi – Dyrektorowi PSP w Naroku

Panu Bartłomiejowi Walków – Dyrektorowi PSP w Dąbrowie

Pani Magdalenie Podsada – sołtys Chróściny Opolskiej

Pani Marii –Śmigielskiej – sołtys Naroka

Pani Elżbiecie Mojzyk – sołtys Dąbrowy

oraz mieszkańcom gminy czynnie włączającym się w organizację spotkań dla nauczycieli na terenie gminy.