Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów szkolnych

Mediacje szkolne (30 godzin w 3 dni)

Terminy szkoleń

1-2 lutego, 8 lutego 2020 Opole 

6-7 czerwca, 13 czerwca 2020, Wrocław lub Oława 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji szkolnych, adresowanym do osób, które ukończyły Szkołę Mediacji lub prowadzone w innej formie szkolenie podstawowe z zakresu mediacji, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uzyskanie praktycznego przygotowania do prowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych.
Cel szkolenia
Osoba kończąca Szkolenie Specjalistyczne z zakresu „Mediacje szkolne”, dzięki praktycznemu charakterowi zajęć, jest gotowa do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji szkolnych. Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczych, w szczególności z konstruktywnej
komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu w szkole, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji oraz umiejętności postępowania z trudnym rodzicem.
Szkolenie „Mediacje szkolne” jest elementem wzbogacenia szkolenia podstawowego Szkoła Mediacji O-Media o kurs specjalistyczny w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, obejmujący także pracę własną. Wskazana ścieżka kształcenia, t. j. Kurs Szkoła Mediacji oraz szkolenie specjalistyczne wraz z pracą własną stanowi podstawowe przygotowanie do zdobycia
kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, jak również „Prowadzenie mediacji szkolnych i tworzenie Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych”, w której opracowaniu uczestniczyły jako ekspertki VCC dr Ewa Kosowska-Korniak, właścicielka O-Media oraz Małgorzata Gosztyła – prezes Stowarzyszenia DROGA DO CELU.
Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych grupach (maksymalnie 10-12 osób). Blisko 80 procent zajęć to trening umiejętności mediacyjnych: ćwiczenia i symulacje mediacji w realiach szkolnych.
Uczestnicy
Oferta szkolenia jest skierowana do osób, zatrudnionych w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji rówieśniczych: w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w Sekcji ds. Przestępczości Nieletnich, w Sądach Rejonowych – Wydziałach Rodzinnych, w placówkach wspierających realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkołach.
Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania sporów i konfliktów jest doskonałą alternatywą do powszechnie funkcjonującego systemu karania i nagradzania, w którym nie ma miejsca na dialog, a uczniowie i ich problemy stanowią przedmiot, a nie podmiot w procesie wychowania.
Odbiorcy szkolenia to:
• nauczyciele i pedagodzy szkolni;
• psychologowie i psychoterapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
• kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny;
• studenci różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
Korzyści dodatkowe
Możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów szkolnych przy Stowarzyszeniu DROGA DO CELU, przy czym warunkiem niezbędnym jest obok spełnienia podstawowych wymagań dla mediatorów, posiadanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego.
Warunki podstawowe: dla uzyskania wpisu na listę mediatorów stałych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymagań: osoba nie była karana za przestępstwa umyślne, co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).
Szkolenie specjalistyczne jest efektem szeroko zakrojonej współpracy, prowadzonej przez organa administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe, m.in. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu oraz Stowarzyszenie DROGA DO CELU.
Program szkolenia

 • Umiejętności mediacyjne w pracy pedagoga, psychologa szkolnego,
  wychowawcy i nauczyciela (2h)
 • Zastosowanie mediacji szkolnych w konfliktach w szkole i w relacjach
  interpersonalnych (4h):
  2.1. uczeń-uczeń
  2.2. uczeń-nauczyciel
  2.3. nauczyciel-rodzic
  2.4. nauczyciel-nauczyciel
 • Specyfika konfliktów w szkole, placówce oświatowej i w oświacie (4h),
  3.1. Źródła konfliktów
  3.2. Rodzaje konfliktów
  3.3. Profilaktyka konfliktów
 • Komunikacja w konflikcie szkolnym, ćwiczenia praktyczne (4h);
 • Techniki mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, ćwiczenia
  praktyczne (4h)
  5.1. Zasady prowadzenia skutecznej mediacji w szkole
  5.2. Reguły postępowania mediatora.
 • Trudny rodzic – postępowanie z trudnym rodzicem (6h)
  6.1. Psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem
  6.2. Źródła i mechanizmy zachowań agresywnych i roszczeniowych
  6.3. Selektywne postrzeganie
  6.4. Typologia trudnych rodziców: zachowanie, możliwa reakcja
  6.5. Moja postawa w relacji z trudnym rodzicem: Analiza własnych trudności
  6.6. Bariery współpracy
  6.7. Obrona przed manipulacją
  6.8. Moje emocje. Sposoby schłodzenia emocji w konflikcie
  6.9. Trudny rodzic ma rację. Sposoby reagowania na uzasadnione zastrzeżenia.
  Przyjmowanie uwag krytycznych
 • Pro-mediacyjny potencjał – jak kształcić mediatorów rówieśniczych (4h),
 • Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach
  oświatowych (2h).
  Trenerzy
  Zajęcia prowadzi dwoje trenerów:
  dr Ewa Kosowska-Korniak
  mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz
  mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów
  podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń, wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Właścicielka Instytutu Komunikacji OMedia.
  Małgorzata Gosztyła
  mediatorka sądowa, pedagog, socjoterapeutka, pracująca w nurcie TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pedagog specjalny, Trener w ramach kompetencji postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej. Wykładowca w Wyższej Szkole
  Zarządzania i Administracji w Opolu, w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prezes Stowarzyszenia DROGA DO CELU. Kurator Społeczny przy Sądzie Rejonowym w Opolu. Mediator wpisany na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
  Informacje logistyczne
  Miejsce: Szkoła Master 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2,
  Cena: 1100 zł + VAT [ zł]* = 1353 zł brutto.
  Szkolenie trwa 3 dni, 30 godzin dydaktycznych, dwie soboty i niedziela, godziny 9.00-17.30.
  Szkolenie obejmuje pracę własną – przygotowanie zadania praktycznego.
  Co zabrać na szkolenie?
  Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój
  W cenie szkolenia jest lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt,
  wzory dokumentów.
  *uczestnicy Szkoły Mediacji O-Media korzystają ze zniżki w wysokości 100 zł [cena 1000zł VAT, 1230 zł brutto]
  Zapisy: formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową www.o-media.pl/szkolenia kontakt: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń, tel. 608 482 020
  Agenda dnia szkoleniowego
  9.00-11.15– Moduł I
  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa
  11.30 – 13.00 – Moduł II
  13.00-13.45 – lunch
  13.45-17.30 – Moduł III
  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)